Kanalizace - Chotěvice

Kanalizace - Chotěvice

Stavba řeší odvedení splaškových vod od rodinných domů v obci Chotěvice. Kanalizace je navržena pouze jako splašková, neodvádí žádné dešťové ani podzemní vody. Celá kanalizační síť je napojena na ČOV Hostinné.

Generálním dodavatelem stavby bylo nově vzniklé Sdružení skládající se z firmy EVT Stavby Svitavy a Porr Praha. Firma A.B.V. prováděla odkanalizování místních částí obce s názvy Karlov a  Amerika, a to formou subdodávky. Konkrétně se jednalo o výtlak V8, čerpací stanici ČS 6 a gravitační stoky.

Výtlak V8 – přečerpává splaškové vody z ČS 6 přes terénní nerovnosti do šachty A1-1-3, jeho délka je 1 225 m a materiál je navržen z HDPE 90.

ČS 6 – jedná se o šachtu z prefabrikovaných skruží o vnitřním průměru 1,5 m,  ve které jsou osazeny dvě čerpadla se spouštěcím zařízením.

Gravitační stoky - potrubí v zatížených komunikacích bylo navrženo kameninové, potrubí v podružných komunikacích a loukách plastové, celkem bylo realizováno 386 m z kameniny DN 250 a 1 007 m z PP trub DN 250.

Realizace:  květen 2015 – září 2015

Datum

9. září 2015

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.